Hacettepe Üniversitesi | Araştırma Merkezleri | İdari Birimler
Hacettepe Üniversitesi Bünyesinde TÜBİTAK 1007 KAMAG Projelerinin Başvuru ve Takip Desteği

Hacettepe Üniversitesi sahip olduğu geniş bilimsel potansiyel ile birçok bilimsel proje için önemli bir kaynak konumundadır. Ancak akademik hayatın getirdiği yoğunluk içinde proje fikirleri genelde olgunlaşamamaktadır.

Bu konuda Üniversitemizin kapasitesinin hayata geçirilebilmesi için gerçekleştirilecek bir tarama faaliyeti ile ilk olarak KAMAG projesi olabilecek fikir ve konular tespit edilecektir. Tespit edilen konu ve fikirler arasından Ar-Ge niteliği taşıyan ve Kamu tarafından ilgi ile karşılanabilecek konular belirlenerek projelerin yazımı ve teklifi için gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) olarak KAMAG projelerinde müşteri kurum konumunda olan Sağlık Bakanlığı ile konu ile ilgili birden fazla görüşme yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı nezdinde destek alınabilecek kişi ve birimler ile başvuru sırasında izlenecek yol bu çerçevede belirlenmiştir.

KAMAG projeleri için yılda iki kez başvuru alınmaktadır. 2011 yılı ilk başvuru tarihi 7 Ocak 2011 dir. KAMAG projesi olabilecek konularda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Teknik Destek Birimi ve Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi işbirliği ile verilecek destek için başvurularınızı bekliyoruz.

 

 

 

 

Araştırma Teknik Destek Birimi
Telefon : 305 10 80/145
e posta : atdb@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi
 

1007 Programının temel amacı, kamu kurumlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projelerin desteklenmesidir.

Projeyi hazırlayan ve projeyi kullanmayı taahhüt eden Kamu kuruluşu tarafından hazırlanan başvuru dosyası, bir hakem heyeti tarafından değerlendirilmekte, desteklenen projeler TÜBİTAK tarafından izlenmektedir.

Temel araştırma veya durum tespiti projeleri ile altyapı kurmaya yönelik ya da büyük oranda Ar-Ge niteliği olmayan tedarik amaçlı projeler 1007 Programının kapsamı dışındadır

1007 KAMAG Programı

Tübitak tarafından yürütülen 1007 KAMAG programı, Kamu kurumlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projeleri destekler.

1007 KAMAG PROGRAMI GENEL TANIMLARI

Ar-Ge Niteliği
1007 Programı kapsamında sunulan projelerde, aşağıda belirtilen faaliyetlere yönelik sistemli çalışmalar Ar-Ge kapsamında değerlendirilir:

i. Daha önceden yapılan temel ve uygulamalı araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanılarak yeni malzeme/ürün/sistem/model/bilgi üretmek.
ii. Yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmek ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmek.
iii. Yurt dışında üretilen veya geliştirilen ürün/hizmet/sistem/model/bilgiyi, ülke içerisinde üretmek veya geliştirmek.
Hangi çalışmanın Ar-Ge olduğunun belirlenmesinde Frascati kılavuzunun referans olarak kullanılmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, başkanlıklar, il ve büyük şehir belediyeleri, valilikler olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları müşteri olarak başvuru yapabilmektedir. Bu kurumlar, ihtiyaçlarına yönelik projeler için, üniversiteleri, Kamu Ar-Ge birimlerini ve Ar-Ge yeteneği TÜBİTAK tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan özel kuruluşları proje yürütücüsü kuruluş olarak belirleyerek destek başvurusunda bulunabilirler. Valilikler ve belediyeler, sadece kendi illerine özgü sorunlara veya ihtiyaçlara yönelik projelere müşteri olabilirler. Ülkenin diğer bölgelerini de ilgilendiren ulusal sorun veya ihtiyaçlara ilişkin konularda, söz konusu alanda yetkili en üst otorite kamu kurumunun müşteri kurum olarak proje sunması gerekmektedir.

Desteklenecek projeler için bütçe üst limiti bulunmamaktadır.
Proje süresi en fazla 48 ay olabilir.

Çıktıların Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Proje çıktılarının;
i. Müşteri kuruma, paydaşlara, ulusal ekonomiye, ulusal teknolojik gelişmeye ve bilimsel birikime katkısı,
ii. Uç kullanıcılara ne tür etkilerinin olacağı,
iii. Yeni bir Ar-Ge projesi başlatma olasılığı,
iv. Farklı teknoloji alanlarında yeni uygulamalara veya araştırmalara yol açması olasılığı vb. hakkında bilgi verilmelidir.

Bütçede hizmet alımı kalemi, toplam bütçenin (kurum hissesi hariç) yüzde %25‘ini geçmemelidir. Ayrıca, yurt dışı hizmet alım kalemi, toplam bütçenin (kurum hissesi hariç) yüzde %15’ini geçmemelidir.

TÜBİTAK Kamu Ar-Ge projelerinde “Temel Araştırma ( Bir olgunun ya da gözlenebilir bir gerçeğin temelindeki esaslar hakkında yeni bilgi elde etmek için yapılan, görünüşte belirli bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışma)” niteliği aranmamaktadır. Söz konusu projeler için “Araştırma ve Deneysel Geliştirme (AR-GE)”, “Deneysel Geliştirme”, “Geliştirme Projesi”, “Teknoloji Projeleri”, “Teknolojik Açıdan Yeni veya İyileştirilmiş Ürün”, “Teknolojik Süreç Yeniliği Yapma” özellikleri yeterli, hatta tercih edilir bulunmaktadır:
Proje sonucunda elde edilen ve patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, know-how, gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek nitelikteki fikri ürünler üzerindeki hakların sahibi TÜBİTAK‘tır.

Projelerin sonucunda fikri bir ürün meydana geldiği takdirde, müşteri kurum; söz konusu fikri ürünü ticarileştirilmemek kaydı ile kendi ihtiyaçları için bedelsiz kullanma hakkına sahiptir.
2011 yılında KAMAG proje başvuruları iki aşamalı olarak alınacaktır. 
1. Aşama proje başvuruları;

  • 1007 programı amaç ve mevzuatına uygunluk,
  • Proje konusu ile müşteri kurum misyonunun uyumu,
  • Projede elde edilecek çıktıların müşteri kurum tarafından kullanılma ve ülke genelinde yaygınlaştırma durumu, (Proje sonuçları uygulama planı (PSUP) uygunluğu)

açılarından değerlendirilecektir. 1. Aşama başvuru formu en fazla 12 (oniki) sayfa olmalıdır.
1. Aşama değerlendirmesi sonucunda uygun bulunan projeler için, 2. Aşamada detaylı proje önerisi hazırlanması istenecektir. 2. Aşama proje başvurularının değerlendirilmesi panel sistemiyle yapılacaktır.
2011 yılı 1. Aşama proje başvuruları için son başvuru tarihi: 07 Ocak 2011 dir. Bu tarihten sonra, iletilen başvurular bir sonraki dönem için değerlendirilecektir.

 

Web Master: Aysun Ardıç
atdb@hacettepe.edu.tr